Tilaa metsätuhojen riskikartoitus erikoishintaan!
Tilaa metsätuhojen riskikartoitus erikoishintaan!
Tilaa metsätuhojen riskikartoitus erikoishintaan!
Tilaa metsätuhojen riskikartoitus erikoishintaan!
 

ÄLYKÄSTÄ METSÄANALYTIIKKAA LÄHES REAALIAJASSA

KOKO Forest luo uudenlaista ymmärrystä metsäekosysteemeistä modernien satelliittiteknologioiden, tekoälyn ja poikkitieteellisen ekologisen ymmärryksen avulla. Tarjoamme uniikkeja tieteeseen perustuvia ratkaisuja, jotka tuottavat lähes reaaliaikaista tietoa metsäekosysteemeistä mahdollistaen metsien kestävän hallinnan missä päin maailmaa vain. Tuomme älyn satelliittikuviin ja yhdistämme sen ekosysteemien ja kasvien toimintojen syvällisen ymmärryksen kanssa, jotta metsiin liittyvää päätöksentekoa voidaan parantaa. Tähtäämme maailmanlaajuiseksi johtajaksi satelliittipohjaisen metsäanalytiikan alalla.

PALVELUT

SATELLIITTITEKNOLOGIA JA KAUKOKARTOITUS

Me hyödynnämme viimeisimpiä satelliittiteknologioita, jotka mahdollistavat metsien monitoroinnin ja seurannan missä ja milloin vain planeetallamme. Silmämme pystyvät havainnoimaan vain hyvin pienen osan elektromagneettisesta spektristä (näkyvä valo), mutta uudet sensoriteknologiat satelliiteissa antavat meille mahdollisuuden hyödyntää elektromagneettisen spektrin eri alueita laajasti. Jokainen osa spektristä sisältää erityyppistä tietoa ympäristöstä ja niiden avulla pystymme analysoimaan erilaisia metsissä tapahtuvia muutoksia. Esimerkiksi mikroaaltojen avulla voimme havaita rakenteellisia muutoksia metsissä, kuten hakkuita tai myrskytuhoja, kun taas optisten aallonpituuksien avulla voimme havaita muutoksia metsien terveydentilassa ja kunnossa. Valitsemme aineistot tarkoin sovelluksesta riippuen saavuttaaksemme optimaalisen suorituskyvyn. Valinta perustuu aina viimeisimpään tutkittuun tietoon.

FOREST HEALTH -ANALYYSI

KOKO Forest Health -analyysi on lähes reaaliaikainen analyysi metsien terveydentilasta, joka perustuu viimeisimpään satelliittiteknologiaan, kaukokartoitukseen ja tekoälyyn. Tarjoamme räätälöityjä ratkaisuja asiakkaillemme varmistaaksemme, että heillä on tarvittava tieto metsien elinvoimaisuuden säilyttämiseksi varmistaakseen niiden tarjoamat ekosysteemipalvelut. Meillä on silmät jokaisessa metsässä, jotta voimme tarjota tarkinta mahdollista tietoa metsien terveydestä mistä ja milloin vain.


Haluatko tietää ovatko puut metsässäsi vielä elossa?


Yksi kiireellisimmistä ekologisista kysymyksistä on, että miten puut ja metsät tulevat selviämään yhä useammin ja ankarimpina toistuvissa kuivuus- ja kuumuusjaksoissa. Laajaa kuivuuteen liittyvää puiden kuolleisuutta on havaittu viimeisen vuosikymmenen aikana eri puolilla maailmaa ja vuonna 2022 Eurooppa kärsi pahimmasta kuivuudesta 500 vuoteen. Ilmastonmuutos ja kaarnakuoriaisepidemiat ovat vakava uhka metsien ekosysteemipalveluille. Tuhojen taloudellinen merkitys voi olla valtava. Metsänomistajat Yhdysvalloissa menettivät noin 1.2 mrd€ etelänkaarnakuoriaisen (Dendroctonus frontalis) massaesiintymien takia ennen vuotta 2004 (Pye ym. 2004). Tsekeissä kirjanpainaja aiheutti 260 M€ tulonmenetyksen vuosien 2018-2019 aikana (Hlásny ym. 2021). Lämpimämpi ilmasto ja lisääntyvä kuivuus mahdollistaa kaarnakuoriaisten lisääntymisen ennennäkemättömiin määriin. Vahingoittuneen puuston tilavuus on kasvanut eksponentiaalisesti viime vuosina. Esimerkiksi vuonna 2019 Euroopassa vahingoittui puustoa yli 70 miljoonaa m3 (Patacca ym. 2022). Metsien elinvoimaisuus on vaakalaudalla. Me haluamme auttaa asiakkaitamme tunnistamaan riskit ja tekemään parempia päätöksiä muuttuvassa ilmastossa metsien käytön osalta sekä ylläpitämään metsien elinvoimaisuutta globaalisti.

Me tarjoamme ajantasaista tietoa metsien terveydentilasta mistä päin maailmaa vaan. Puuston kuolleisuus on lisääntynyt lähes eksponentiaalisesti jokaisessa maanosassa ilmastonmuutoksesta johtuen. Kaarnakuoriaisepidemiat ovat aiheuttaneet mittavia menetyksiä niin ekologisesti kuin taloudellisestikin. Metsäkuvion taloudellinen arvo voi laskea 80% yhden vuoden aikana kaarnakuoriaisten aiheuttamien tuhojen takia. Me tarjoamme tietoa, joka auttaa pienentämään näitä tappioita.

PROJEKTIMALLI

PROJEKTIMALLI

FOREST RISK MANAGEMENT

KOKO Forest Risk Management tarjoaa kattavaa tietoa metsiin kohdistuvista ilmastoriskeistä. Ilmastonmuutos on aiheuttanut epävakautta metsäekosysteemeihin, mikä on havaittu globaalisti kasvaneina metsätuhoina ja puuston kuolleisuutena (Allen ym. 2015). Ilmastonmuutoksen takia metsien elinvoimaisuutta sekä niiden tarjoamia ekosysteemipalveluita ei voida enää taata. Vaikutukset näkyvät niin hiilensidonnassa kuin puutavaran tuottamisen jatkumossa. Me autamme asiakkaitamme määrittämään metsäomaisuuteensa kohdistuvat riskit ja tarjoamme hoitoratkaisuja, jotka auttavat pienentämään näitä riskejä ja lisäämään metsiensä elinvoimaisuutta.


Haluaisitko tietää mitkä puut tulevat selviämään metsässäsi tulevaisuudessa?


Ilmastonmuutoksen takia metsiin kohdistuu valtavia riskejä maailmanlaajuisesti. Lisääntyneistä häiriöistä, kuten kuivuudesta, hyönteistuhoista ja metsäpaloista, koituvat uhkat metsien tarjoamille erilaisia ekosysteempipalveluille ovat kasvaneet (Anderegg ym. 2022). Metsät ja niiden kyky sitoa hiiltä ovat keskeisiä tekijöitä ilmastonmuutoksen hillitsemisessä, mutta lisääntyneet häiriöt voivat muuttaa metsät hiilinieliuista hiilenlähteiksi (Brodribb ym. 2020). Käytämme satelliittiaineistoja, ilmastoanalyysiä ja ekofysiologista tietoa pohjautuen uusimpiin tutkimuksiin, jotta voimme tarjota asiakkaitamme tiedon heidän metsiin kohdistuvista riskeistä tulevaisuudessa. Autamme metsänomistajia tekemään parempia päätöksiä vuosikymmeniä etukäteen ja välttämään seurauksia metsille ennen kuin se on liian myöhäistä. Valtavia investointeja tehdään metsäsektorilla perustuen rajalliseen tietoon metsien kasvun ja kuolleisuuden kehityksestä ja me autamme asiakkaitamme tunnistamaan nämä riskit.

FOREST DAMAGE KOULUTUS

Suomen metsiin kohdistuu jo nyt voimakkaampia ja laaja-alaisempia hyönteistuhoja kuin vuosikymmen sitten ja tuhot tulevat lisääntymään edelleen lämpenevän ilmaston myötä tulevaisuudessa. Metsähyönteisten aiheuttamien puustotuhojen tunnistus on tärkeää, jotta mahdollisiin alkaviin tai käynnissä oleviin tuhoihin osataan reagoida riittävän nopeasti.

Koulutuksen tavoitteena on tarjota ajankohtaista tietoa metsien hyönteistuhoista ja niihin liittyvistä keskeisistä kysymyksistä. Koulutus keskittyy varttuneiden metsien yleisimpien tuhohyönteisten tunnistamiseen. Koulutuksen aikana käydään myös läpi ajankohtaiset seuranta- ja torjuntamenetelmät lajikohtaisesti sekä kuinka tuhohyönteisten ekologia heijastuu metsätuholakiin.

Koulutuksen jälkeen toimijalla on hallussaan tieto vakavimmista metsätuholaisista, tuhojen tunnistamisesta sekä työkaluja hyönteistuhojen seurantaan ja torjuntaan.

Koulutus on suunnattu metsäalan parissa työskenteleville ja metsätuhoasioista kiinnostuneille toimijoille.

OLEMME MUUTOKSENTEKIJÖITÄ

Visiomme on helpottaa siirtymää kohti yhteiskuntaa, joka pystyy elämään kestävästi planeetan rajat huomioiden.


Käytämme 10 % voitosta metsäekosysteemien suojeluun ja yleishyödyllisten hankkeiden tukemiseen, jotka tukevat planetaarista hyvinvointia.


Kestävä kehitys on arvojemme keskiössä. Uskomme että ekologinen kestävyys, joka ottaa huomioon planeetan rajat, luo kehyksen sosiaaliselle ja taloudelliselle kestävyydelle. Uskomme tieteeseen ja uuden tiedon itseisarvoon. Uskomme oikeudenmukaiseen vihreään siirtymään ja haluamme tehdä osamme nopeuttaaksemme sitä.

YHTEYDENOTOT

Ota yhteyttä saadaksesi kattavaa tietoa maailman metsäekosysteemien tilasta.

ASIAKKAITAMME