HELSINGIN KAUPUNGIN METSÄTUHOJEN KARTOITUS – ASIAKASTARINA

KOKO Forest ja Helsingin kaupunki tekevät yhteistyötä, Helsingin metsien terveyden ylläpitämiseksi ja metsätuhojen laajenemisen estämiseksi.

Ensimmäiset kirjanpainajan aiheuttamat tuhot havaittiin Helsingin keskuspuiston metsissä, vuonna 2018, jolloin keskuspuistosta tunnistettiin kirjanpainajan iskemiä yksittäisiä puita ja puuryhmiä. Yhteistyökumppanuutemme Helsingin kaupungin kanssa alkoi vuonna 2020, kun Helsingin kaupunki päätti ryhtyä konkreettisiin toimiin, kirjanpainajatuhojen leviämisen estämiseksi.

Tuotimme Helsingin kaupungille heidän tarpeisiinsa sopivan metsätuhojen kartoituksen, joka piti sisällään satelliittikartoituksen lisäksi myös muita hoitotoimenpiteitä, kuten tuoreiden kirjanpainajatuhojen tunnistamisen maastossa sekä kattavan asiantuntijaraportin. KOKO Forest Health -analyysissa, tuotetaan tietoa metsän terveyden tilasta, kartoittamalla puuston kuolleisuutta satelliitti- ja ilmakuvien avulla. Forest Health -analyysi ja metsätuhojen kartoitus, toteutetaan aina asiakkaan tarpeiden ja toiveiden mukaisesti.


Kun alkavat metsätuhot tunnistetaan ajoissa tunnistetaan ajoissa, voidaan oikeanlaiset metsätoimenpiteet kohdistaa tuhosta kärsiville alueille. Yhdenkin kesän aikana, kirjanpainaja tuhot voivat moninkertaistua.


Yhteistyössä Helsingin kaupungin kanssa, Keskuspuistoon perustettiin neljä 20 hehtaarin koealaa. Kolmella koealoista tehtiin metsähoitotoimenpiteitä ja yksi koeala, joka sijaitsi Haltialan metsässä, toimi verrokkikoealana. Koealat perustettiin Keskuspuiston-alueille, jossa kirjanpainajatuhot ja niiden leviäminen ovat kaikista mittavimmat. Yhteistyökumppanuuden ja metsätuhojen kartoituksen päätavoitteena oli seurata kirjanpainajatuhojen etenemistä koealueilla sekä saada kustannustehokkaasti mahdollisimman paljon tietoa Helsingin kaupungin metsistä.

Forest Health -analyysi tunnistaa kuolleet puut jopa 95% tarkkuudella. Kun kahden eri ajankohdan metsätuhotilannetta verrataan, saamme tietää missä tuhot ovat pahentuneet ja kuinka paljon puuston kuolleisuus on lisääntynyt. Tämän tiedon avulla, metsähoitotoimenpiteet voidaan suunnata tuhoista eniten kärsiville alueille.

Yhteistyömme Helsingin kaupungin, tuotamme heille tietoa siitä, missä kunnossa Helsingin kaupungin metsät on ja miten metsätuhot ovat levinneet. Metsäasiantuntijamme tarjoavat Helsingin kaupungille myös käytännön maastotyöapua, jonka avulla pystytään tekemään oikeat metsähoitotoimenpiteet ja päätökset.

Toimitimimme Helsingin kaupungille kuolleiden puiden paikkatiedot, jotka voidaan integroida suoraan käytössä olevaan metsätietojärjestelmään ja joita voidaan käyttää mm. Metsähoitotoimenpiteiden suunnittelun tukena. Kuolleiden puiden paikkatietojen lisäksi, tuotimme Helsingin kaupungille karttoja, jotka auttavat metsätuhojen visualisoimisessa ja kokonaistilanteen kartoittamisessa.

Tuotimme yhteistyöprojektista Helsingin kaupungille kattavan asiantuntijaraportin, jossa kuvataan sekä tutkimuksen aineistot, menetelmät ja tulokset, että toimenpide-ehdotukset.

Scroll to top