MIKSI KAUPUNKIMETSIEN KIRJANPAINAJASEURANTA KANNATTAA?

Monitavoitteiset kaupunkimetsät

Monitavoitteiset kaupunkimetsät ovat uusien haasteiden edessä, kun lisääntyvät metsätuhot vaikuttavat sekä metsätalouteen että virkistysmetsien hoitoon ja käyttöön. Kaupunkipuusto on keskeinen osa ympäristöä, tarjoten lukuisia ekologisia, sosiaalisia ja esteettisiä etuja. Usein kaupunkien metsät ovat iäkkäitä, sillä metsänuudistamista ei toteuteta samassa mittakaavassa kuin talousmetsissä. Laajat metsänhoitotoimenpiteet, kuten hakkuut, herättävätkin usein keskustelua kaupunkilaisten keskuudessa.


Mikäli vanhat kuusikot menetetään metsätuhojen, esimerkiksi kirjanpainajan vuoksi, virkistysmetsien viihtyisyys muuttuu merkittävästi kymmeniksi vuosiksi.


 

Virkistysarvot vanhoissa metsissä ovat korkeat, ja niiden halutaan säilyvän peitteisinä. Vanhat metsät ovat myös monimuotoisuudeltaan ainutlaatuisia. Mikäli vanhat kuusikot menetetään metsätuhojen, esimerkiksi kirjanpainajan vuoksi, virkistysmetsien viihtyisyys muuttuu merkittävästi kymmeniksi vuosiksi ennen kuin uusi puusukupolvi on saavuttanut riittävän pituuden, jotta metsä olisi helppokulkuinen. Pystyyn kuolleet puut myös kaatuvat herkemmin ja ovat turvallisuusriski ulkoilijoille. Suuret maahan kaadetut puut puolestaan estävät tehokkaasti vapaata liikkumista alueella, vaikka kuollut puu lisääkin alueen monimuotoisuutta.

Useat kaupunkimetsät eivät ole vain virkistysalueita vaan myös tulon lähde kaupungille ja kasvava terve metsä toimii myös hiilinieluna. Kirjanpainajatuhot voivat kuitenkin heikentää hiilinieluja, mikä haastaa kaupunkien sitoumukset hiilinielujen ylläpitämiseen ja hiilidioksidin sitomiseen.

Kuolleet puut voivat kaatua poluille, mikä hankaloittaa ja osittain estää virkistysalueella kulkemista.

Kirjanpainajapuiden kartoitus kaupungeissa

Kirjanpainaja on metsätuholainen, joka voi vahingoittaa puita merkittävästi. Tuhot voivat moninkertaistua vuodessa, jos tarvittaviin toimiin ei ryhdytä. Kartoittamalla kirjanpainajapuita kaupungit voivat tunnistaa mahdolliset tuhoalttiit alueet ja ryhtyä tarvittaviin toimiin niiden suojelemiseksi. Ajankohtainen tieto kuolleiden puiden sijainneista on hyödyllistä kamppailussa kirjanpainajaa vastaan. Kun kirjanpainajien lisääntymispuut ovat tiedossa, on hyvin todennäköistä, että lähialueilla tulee olemaan uusia lisääntymispuita populaation kasvaessa. Metsänhoidolliset toimenpiteet voidaan ohjata näille alueille. Tuoreiden iskeymäpuiden havaitseminen ja poisto alkukesällä on todettu toimivimmaksi keinoksi taistelussa kirjanpainajien leviämistä vastaan. Kun puut, joissa lisääntyy tuhansia kirjanpainajia, poistetaan oikea-aikaisesti, kirjanpainajien määrä alueella pienenee.


Kirjanpainajapuiden kartoitus auttaa kaupunkeja säilyttämään terveen ja turvallisen ympäristön sekä suojelemaan paikallista luontoa.


 

Vuosittainen kartoitus tarjoaa kaupungeille kattavaa tietoa kirjanpainajan leviämisestä ja vaikutuksista paikalliselle puustolle. Tämä tieto auttaa kaupunkeja kehittämään strategioita kirjanpainajan torjumiseksi tulevaisuudessa ja integroimaan ne kaupunkisuunnitteluun. Kaupungeissa, erityisesti virkistysalueilla, voidaan vaikuttaa myös metsän tuhonkestävyyteen uudistamalla riskialueita puulajistoltaan monimuotoisiksi.

Kartoituksesta tuotetaan asiantuntijoiden laatima metsänterveyden raportti, jota kaupungit voivat halutessaan esitellä päättäjille ja asukkaille. Asiantuntijoiden tuottaman aineiston ja tilannekuvan avulla myös tarvittavien toimenpiteiden perustelu kaupunkilaisille voi olla helpompaa.

Kaupunkimetsissä on usein syytä ottaa huomioon myös monia muita arvoja. Tästä esimerkkinä liito-oravan elinympäristöjen ylläpitäminen. Liito-orava käyttää pesäpuinaan muun muassa kuusia. Jos kirjanpainajapuiden poistoon ryhdytään, tulee liito-oravan elinpiiri ottaa huomioon. Puita kaadettaessa myös lintujen pesät tulee huomioida.

Metsätuhot tulevat jatkossakin vaikuttamaan kaupunkien metsien suunnitteluun ja hoitoon. Kirjanpainajapuiden kartoitus auttaa kaupunkeja säilyttämään terveen ja turvallisen ympäristön sekä suojelemaan paikallista luontoa.

Kirjanpainaja on tappanut kuusen vilkkaan reitin varrelta, ja kaatuessaan se uhkaa niin vieressä kulkevaa kaapelia kuin alueella liikkuvia asukkaita.

Kuolleiden puiden määrä kasvaa

Kuolleiden puiden määrä on paikoin kaksinkertaistunut yhden vuoden aikana. Esimerkki korkean resoluution satelliittikuvan väärävärimuunnoksesta elokuulta 2022 ja syyskuulta 2023, jossa kuolleet puut näkyvät vihreällä. Kuvassa on puut samalta alueelta.

Scroll to top