Tietoa

Täältä löydät lajikohtaista tietoa metsätaloudellisesti merkittävistä tuhohyönteisistä sekä ajankohtaisista kysymyksistä liittyen muun muassa hyönteistuhojen seurantaan, tuhoihin vaikuttaviin tekijöihin ja tulevaisuuden näkymiin.

Ytimennävertäjät

YTIMENNÄVERTÄJÄT Ytimennävertäjät eli pysty- ja vaakanävertäjä (Tomicus piniperda ja T. minor) kuuluvat kaarnakuoriaisiin ja ovat mäntyjen pahimpia tuholaisia. Lajit aiheuttavat puustolle kasvutappioita sekä kuljettavat mukanaan sinistäjäsientä, mikä vaikuttaa puun vedenkuljetuskykyyn sekä pilaa puutavaraa. Kasvutappiot syntyvät kun aikuiset kuoriaiset syövät puun latvassa kasvavia versoja ontoiksi. Nämä ontot versot katkeavat usein ja ovat maahan pudotessaan tunnistettavissa ytimennävertäjän...

Metsätuholaki

METSÄTUHOLAKI Laki metsän hyönteis- ja sienituhojen torjunnasta, metsätuholaki (Laki metsätuhojen torjunnasta), on voimassa alueilla, joilla metsälakikin (Metsälain 2 §). Itsessään metsälaki velvoittaa tekemään ilmoituksen Suomen metsäkeskukselle, jos hakkuualueella on metsätuhoja. Metsätuholaki taas velvoittaa poistamaan sellaiset puut, joista voidaan olettaa leviävän metsätuhoa. Metsätuholla tarkoitetaan mm. hyönteisten ja sienten aiheuttamaa puun kasvun tai laadun heikentymistä, josta aiheutuu taloudellista...

Okakaarnakuoriainen

OKAKAARNAKUORIAINEN - KALLIOISTEN MÄNNIKÖIDEN KIUSA Okakaarnakuoriainen (Ips acuminatus) (noin 2,2-3,5 mm) on männyllä elävä kaarnakuoriainen, joka lisääntyy puutavarassa, hakkuutähteissä sekä pystypuiden latvuksissa. Okakaarnakuoriaisen aiheuttamia mäntykuolemia on havaittu erityisesti Lounais-Suomessa karuilla kallioisilla kasvupaikoilla viime vuosina. Laji hyötyy ilmastonmuutoksen aiheuttamasta mäntyjen kuivuusstressistä. Okakaarnakuoriainen parveilee touko-kesäkuussa. Uudet aikuiset kuoriutuvat heinäkuun loppupuolella ja talvehtivat joko kaarnan alla tai maassa....

Vuosittainen metsätuhojen seuranta kannattaa

VUOSITTAINEN METSÄTUHOJEN SEURANTA KANNATTAA Yhden kesän aikana kirjanpainajien tappamien puiden määrä voi moninkertaistua verrattuna edelliseen vuoteen kun olosuhteet ovat suosiolliset. Muutos voi olla huomattava. Muutoksen havaitseminen paikallisesti voidaan tehdä vertailemalla kahden eri ajankohdan tilannetta. Esimerkki Pirkanmaalta, jossa elokuun 2022 ja syyskuun 2023 välisenä aikana kuolleiden puiden määrä on kaksinkertaistunut (kuva). Kesä 2023 oli otollinen kirjanpainajan...

Kaukokartoitus kaarnakuoriaistuhojen kartoituksessa

KAUKOKARTOITUS KAARNAKUORIAISTUHOJEN KARTOITUKSESSA Varhaisen vaiheen kirjanpainajatuhoa on haastavaa havaita ilmasta käsin. Varhaisella vaiheella tarkoitetaan yksittäisen puun kohdalla sitä, kun kaarnakuoriaiset ovat läpäisseet puun puolustuksen ja alkavat lisääntyä kaarnan alla. Tästä tapahtumasta menee muutamia viikkoja, kun puu kuolee. Kuolleen puun säteilyominaisuudet muuttuvat. Näitä säteilyominaisuuksien muutoksia voidaan tarkastella ilmasta käsin erilaisilla kaukokartoitussensoreilla. Sensori voi olla droonin, lentokoneen...

Metsätuhojen riskit kasvavat tulevaisuudessa

METSÄTUHOJEN RISKIT KASVAVAT TULEVAISUUDESSA Ilmastonmuutos kiihdyttää kirjanpainajan lisääntymistä ja levinneisyyden siirtymistä yhä pohjoisemmaksi. Kirjanpainaja hyötyy ilmastonmuutoksen vaikutuksista sekä suoraan oman elinkiertonsa kautta, että epäsuoraan puiden heikentyneen kunnon kautta. Mitä pidempi ja lämpimämpi kesä, sitä enemmän kirjanpainajatuhoja yleensä syntyy. Lämpö nopeuttaa hyönteisen kehitystä ja pidentynyt kesäkausi taas mahdollistaa aikaisemman parveilun keväällä ja toisen sukupolven kehittymisen loppukesästä....

Virossa havaittu laajoja puukuolemia

VIROSSA HAVAITTU LAAJOJA PUUKUOLEMIA KOKO Forestin analyysi paljasti 2,5 miljoonaa kuollutta puuta Viron yhteensä 3,2 miljoonaa hehtaaria kattavilla metsäalueilla. Kyseessä on viimeisin mittava havaintomme taistelussa tuhoisaa kirjanpainajaa vastaan. Viron metsiä uhkaava kirjanpainaja on pieni mutta tuhoisa kuoriainen, joka on aiheuttanut mittavia tuhoja myös Keski-Euroopassa viime vuosien aikana. Viro ei siis ole yksin tämän ekologisen kriisin...

Kirjanpainaja tuplaa voimansa

KIRJANPAINAJA TUPLAA VOIMANSA 1500 asteen lämpösummaraja ylitetty Syksy 2023 on ollut poikkeuksellisen lämmin monissa paikoissa, ja monille tämä on tarkoittanut aurinkoista lomaa ja terassikelejä. Mutta metsätalouden ja luonnonsuojelun näkökulmasta lämmin kesä on tuonut mukanaan vakavan uhan: kirjanpainaja on päässyt tuottamaan toisen sukupolven. Normaalisti kirjanpainaja, pieni kuusia tappava kuoriainen, tuottaa vain yhden sukupolven vuodessa. Tämä johtuu...

Kuusentähtikirjaaja

KUUSENTÄHTIKIRJAAJA Kuusentähtikirjaaja (Pityogenes chalcographus L.) on noin kahden millimetrin mittainen tummanruskea kaarnakuoriainen, joka on yleisin kaarnakuoriaislajimme ja esiintyy koko maassa. Kuusentähtikirjaaja esiintyy usein samoissa puissa kirjanpainajan kanssa. Toisin kuin kirjanpainaja, kuusentähtikirjaaja voi käyttää lisääntymiseen kuusen lisäksi myös muita puulajeja kuten mäntyjä (Pinus), pihtoja (Abies) tai lehtikuusia (Larix). Kirjanpainajan heikentämät puut voivat lisätä kuusentähtikirjaajan lisääntymismahdollisuuksia. Kuusentähtikirjaajan...

Kirjanpainaja

KIRJANPAINAJA Kirjanpainaja (Ips typographus L.) on noin puolen sentin mittainen tummanruskea kaarnakuoriainen. Laji kuuluu metsiemme kotoperäiseen lajistoon ja on ekologisesti merkittävä. Metsänomistajalle kirjanpainaja saattaa tuottaa lähinnä päänvaivaa aiheuttaen taloudellista tappiota kuivattamalla kuusia nopeaan tahtiin jopa yhden kesäkauden aikana. Päätehakkuukypsän kuusikon taloudellinen arvo voikin romahtaa nopeasti murto-osaan. Talvehtineet kirjanpainajat parveilevat touko-kesäkuussa, kun lämpötilat nousevat noin +18...